เปิดรับสมัครแล้ว‼️Robotics Summer Camp 2019 ค่ายวิศวกรตัวน้อย นักประดิษฐ์ โดยผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ Robotice ครั้งที่ 1 รับจำนวน 20 คน

Robot For Kids เป็นโครงการที่จะช่วยฝึกทักษาและประลองความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนความคิดและการเรียนรู้อย่างมีระบบ อีกทั้งยังผลและเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบ STEM โดยระบบ STEM จะเป็นหลักสูตรเน้นการ “ลงมือประดิษฐ์” ภายใต้แแนวคิด STEM Education หรือ สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T= Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematice (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง

หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของรูปแบบการนำสิ่งประดิษฐ์ไปให้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเองและการเพิ่มคุณค่าของงานประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยสร้างสมดุลระหว่าง ความสนุกสนาน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกสมาธิ การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การเห็นความสำคัญของนวัตกรรม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและการพัฒนาเชาว์อารมณ์ (EQ)

  • รู้จักกับอุปกรณ์หุ่นยนต์ต่างๆ และวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง
  • รู้จักการประยุกต์ใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการต่อหุ่นยนต์ให้เกิดความสมดุล
  • รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือ ทิศทางความสมดุล
  • รู้จักการใช้หลักการทดลองเฟืองเพื่อกำลังความเร็ว / แรง
  • รู้จักการประยุกต์การต่อหุ่นยนต์ตามจินตนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนด
  • ทดลองและทดสอบหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานตามโจทย?ที่กำหนด

 สอบถามข้อมูลได้ที่ 063-8069515 / Line : @deti