fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Warehouse Design with SketchUp

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

COURSE OVERVIEW

Warehouse Design with SketchUp หลักสูตรการออกแบบคลังสินค้าด้วย SketchUp เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ้งให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าอบรมในการสร้างการออกแบบคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม  SketchUp  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สร้างแบบจำลองโดยละเอียด ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกแบบคลังสินค้าเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางคลังสินค้า เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้าง การออกแบบคลังสินค้าอย่างมืออาชีพโดยใช้ SketchUp โดยผสมผสานองค์ประกอบหลัก เช่น ระบบจัดเก็บ เส้นทางการจราจร การจัดวางอุปกรณ์และอื่น ๆ การจัดวางและการออกแบบโรงงานด้วย SketchUp เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการแสดงภาพและวางแผนการจัดวางอุปกรณ์
เครื่องจักรและองค์ประกอบอื่นๆ ภายในหรือโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักออกแบบ วิศวกร นักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เรียน:  มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และผ่านการใช้งานโปรแกรม SketchUp ในเบื้องต้น

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดหลักในการออกแบบคลังสินค้า
 2. ให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างคลังสินค้าขั้นพื้นฐาน
 3. ให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม SketchUp ประยุกต์สร้างอาคารคลังสินค้า
 4. ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบองค์ประกอบต่างๆในคลังสินค้า
 5. ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Rack สำหรับคลังสินค้า ด้วย Dynamic Component
 6. ให้ผู้เรียนสามารถสร้างภาพเสมือนจริงเพื่องานนำเสนอ
 7. ให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอแบบ Animation Simulator ด้วยโปรแกรม Blender

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ช่วยให้สามารถนำทักษะการใช้งาน ในโปรแกรม SketchUp ประยุกต์สร้างอาคารคลังสินค้า
 2. หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะสามารถนำไปสู่โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 3. ช่วยเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SketchUp
 4. พัฒนาจากผู้ใช้งานในระดับต้น เป็นผู้ใช้ โปรแกรม SketchUp ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง
 5. สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ลดเวลาทำงานทำให้สามารถบริหารจัดการงานด้านอื่นๆได้มากขึ้น

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบคลังสินค้า
  - แนวคิดหลักในการออกแบบคลังสินค้า การใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
  - ภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารโรงงาน พื้นที่ ที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวก
  - รูปแบบการวางแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ
  - การนำเข้าและจัดการไฟล์แบบแปลน

  พื้นฐาน SketchUp สำหรับการออกแบบคลังสินค้า
  - การกำหนดค่า SketchUp สำหรับการออกแบบคลังสินค้า
  - การสร้างวัตถุ 3 มิติใน SketchUp: Line/ Circle/ Rectangle/ Push Pull/ Follow Me
  - การแก้ไขวัตถุ 3 มิติใน SketchUp: Eraser/ Move/ Copy/ Rotate/ Scale
  - การสร้างและการปรับแต่ง Material

  จัดระเบียบการออกแบบคลังสินค้าโดยใช้ Layer และ Outliner
  - การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างคลังสินค้าขั้นพื้นฐาน
  - การใช้เครื่องมือ Group และ Component
  - การนำเข้าแบบแปลนและไฟล์ประเภทต่างๆ
  - แบบฝึกเพิ่มองค์ประกอบโครงสร้าง พื้นและเสา

  การออกแบบอาคารคลังสินค้าและการจัดการพื้นที่
  - การใช้เครื่องมือ Solid tools ประยุกต์สร้างอาคารคลังสินค้า
  - แบบฝึกการเพิ่มองค์ประกอบโครงสร้าง ผนังอาคาร
  - แบบฝึกการเพิ่มองค์ประกอบโครงสร้าง หลังคา
  - แบบฝึกการเพิ่มองค์ประกอบฝ้า-เพดาน

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การออกแบบองค์ประกอบในคลังสินค้า
  - การออกแบบเส้นจราจรและทางเดิน
  - การออกแบบพาเลทสำหรับวางสินค้า
  - การออกแบบ AGV
  - การออกแบบ เส้นจราจรและทางเดิน
  - ทำความเข้าใจกับ Dynamic Component
  - การเลือกใช้ Component Attribute Functions Function

  การออกแบบ Rack สำหรับคลังสินค้า ด้วย Dynamic Component
  - การออกแบบ Rack ด้วย Dynamic Component
  - ประยุกต์สร้าง Rack Component Attribute
  - Component Attribute Functions

  การออกแบบ Shelf สำหรับคลังสินค้า ด้วย Dynamic Component
  - การออกแบบ Shelf ด้วย Dynamic Component
  - ประยุกต์สร้าง Shelf Component Attribute
  - Component Attribute Functions

  การออกแบบ Conveyor สำหรับคลังสินค้า ด้วย Dynamic Component
  - การออกแบบ Roller Conveyor ด้วย Dynamic Component
  - ประยุกต์สร้าง Roller Conveyor Component Attribute
  - Component Attribute Functions

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  การ Upload Model และ Download Model
  - การจัดการและตั้งค่าบัญชี Trimble
  - การ Download Model จาก 3D Warehouse
  - การ Upload Model ไป 3D Warehouse

  เทคนิคการแสดงภาพและการนำเสนอ
  - ทฤษฎีมุมกล้องและการตั้งมุมมองในรูปแบบต่างๆ
  - ชุดคำสั่ง Camera: Position Camera/ Look Around/ Walk
  - การบันทึกและปรับแต่ง Scene
  - การตั้งค่ามุมกล้อง
  - การ Export ในรูปแบบ 3D Model/ 2D Graphic

  กรณีศึกษาการออกแบบคลังสินค้า
  - แบบทดสอบประเมินผล
  - การออกแบบเพื่อนำเสนอการจัดการพื้นที่คลังสินค้า
  - การทำ Export Model และการเตรียมไฟล์ เพื่อสร้างงาน Animation
  - ศึกษาเครื่องมือเบื้องต้นในงาน Animation ด้วย Blender
  - การทำ Export Model เพื่อทำ Animation

  การแสดงผลและการนำเสนอแบบ Animation Simulator ด้วยโปรแกรม Blender
  - การตั้งค่าใช้งาน Editor Type: สำหรับงาน Animation
  - การเขียนเส้น Path สำหรับ Aimation
  - การ Export Animation

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-