fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SolidWorks Simulation

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Premium Training

วิทยากร

วสันต์ จันทร์หยวก

ทำความรู้จักกันก่อน : - ชอบการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด ยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถามพูดคุยกันในห้องเรียน ยิ่งทำให้ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งถามตอบยิ่งหายเหนื่อยครับ - นอกจากการเรียนรู้ในหนังสือ จะแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ จะให้มากกว่าที่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ต มาเรียนรู้ด้วยกันครับ

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อใช้ในการออกแบบงานทางด้านอุตสาหกรรมโดยจะใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ “Finite Element Method (FEM) “ เพื่อคำนวณหาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและตรวจสอบความเป็นไปได้ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยจะแสดงถึงผลของความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain) ,การขจัด (Displacement) หรือค่าความปลอดภัยของการใช้งาน (Safety of Factor : “FOS”) เพื่อให้ผู้ออกแบบหาแนวทางการลดหรือหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแบบ Static พร้อมกับตัวอย่างการคำนวณอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมขั้นสูงต่อไป

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ เป็นต้น ตัวอย่างในการอบรมจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการนำไปใช้งานของผู้อบรม

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทนำ
  - เกี่ยวกับหลักสูตรนี้
  - SolidWorks Simulation คืออะไร
  - Finite Element Analysis คืออะไร

  บทที่ 1: ขั้นตอนการวิเคราะห์
  - อธิบาย ขั้นตอน การวิเคราะห์
  - การตั้งค่าใน Simulation Options
  - มารู้จักส่วนต่างๆใน SolidWorks Simulation
  - อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ ,Meshing ,Multiple Studies ,Reports
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหนาแน่ของ Mesh ในส่วนของ ความเค้น และ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
  - ผลที่ได้จากการคำนวณ และวิธีการนำเสนอ

  บทที่ 2 : Mesh Control เงื่อนไขและขอบเขตของ ความเค้น
  - แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชิ้นงานและข้อผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น
  - อธิบายวิธีการใช้ Mesh Control
  - อธิบายผล และเปรียบเทียบผลที่ได้
  - วิเคราะห์ชิ้นงานที่แตกต่างกันโดยใช้ SolidWorks Configurations มาช่วย
  - ทำแบบฝึกหัด

  บทที่ 3 : การวิเคราะห์การประกอบ และ ส่วนที่เป็น Contact
  - อธิบายเกี่ยวกับลักษณะงานที่เราจะทำการวิเคราะห์
  - การกำหนดเงื่อนไขและการนำไปใช้ ของ Contact ต่างๆ
  - ประเภทของ Contact
  - อธิบายโครงสร้างการวิเคราะห์งานประเภท Assembly อย่างง่ายๆ
  - แบบฝึกหัด

  บทที่ 4 : ความสมมาตรและชิ้นงานที่ประกอบในสะภาวะสมดุล-อิสระ
  - อธิบายเกี่ยวกับลักษณะงานที่เราจะทำการวิเคราะห์
  - เข้าใจเกี่ยวเรื่องการใช้( Symmety& Use reference geometry)
  - ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวชิ้นงาน
  - นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยสามารถใช้ eDrawing ,JPEG
  - การใช้คำสั่ง Use soft spring to stabilize the model

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 5 : การวิเคราะห์การประกอบที่มีจุดเชื่อมต่อและการปรับแต่ง Mesh
  - การใช้คำสั่ง Remote Load เข้ากับชิ้นงาน และทำการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ
  - การใช้คำสั่ง Bolt,Pin,Spring, และ Spot Weld และConnect ต่างๆ
  - การใช้คำสั่ง Contact Visualization Plot
  - การใช้คำสั่ง Contact เพื่อใส่ Contact แบบ Automatic
  - การวิเคราะห์รายละเอียดของ Mesh
  - เปรียบเทียบผลระหว่าง mesh & High mesh

  บทที่ 6 : การสอดคล้องกันและการไม่สอดคล้องกัน ของ Meshs
  - การใช้ Compatible & Incompatible
  - ทำความเข้าใจในเรื่องของ Mesh ซึ่ง Solid element Mesh กับ Contact มีความสัมพันธ์ อย่างไร
  - วิเคราะห์ Contact ระหว่าง Compatible & Incompatible ว่าต่างกันอย่างไร

  บทที่ 7 : การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีลักษณะแผ่นบาง
  - การใช้ Solid Mesh และ Shell Mesh
  - การสร้างชิ้นส่วนจาก Solid แล้วทำการเปลี่ยนให้เป็น Shell
  - การวิเคราะห์ผลระหว่างSolid mesh และ Shell mesh
  - เช็คความเค้นสูงสุดบนผิวนอกและผิวใน ของ Solid และ แบบ Shell
  - เปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่าง Solid Meshและ Shell Mesh
  - การสร้าง Shell mesh จากการเลือก Surface

  บทที่ 8 : การผสม Mesh แบบเปลือกบาง และ Mesh แบบก้อน
  - การกำหนด Shell Mesh
  - การกำหนดค่าต่างๆ ระหว่าง Shell และ Solid ใน contact ที่ผสมเข้ากันในงาน Assembly
  - การใช้ จุดจับยึดแบบธรรมดาและจุดจับยึดแบบขั้นสูง (Circular Symmetry)
  - เปรียบเทียบผลที่ได้

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  บทที่ 9 : วิเคราะห์ชิ้นงาน Conveyor Frame
  - อธิบายเกี่ยวกับลักษณะงานที่เราจะทำการวิเคราะห์
  - การใช้ Joints Group
  - การใส่แรงเข้าไปบนคาน
  - การเพิ่มตำแหน่งยึดเลือกระหว่าง immovable และ Fixed Geometry
  - การใช้คำสั่งrender beam diagram
  - การใช้ Beam element mesh ในการวิเคราะห์ งานที่สร้างจาก Weldment
  - วิเคราะห์ผล

  Lesson 10 : Mixed Meshing Solids, Beams & Shells
  - การสร้าง Mesh แบบ Shell และ Beam
  - การแก้ไขจุดเชื่อมต่อ ของ Beam และการใส่เข้าไป และ ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก จากจุดเชื่อต่อที่เกิดขึ้น
  - การกำหนดค่าต่างๆ ระหว่าง Shell , Beam Solid ใน contact ที่ผสมเข้ากันในงาน Assembly
  - แสดงผลที่เกิดขึ้นในส่วนของ Beam

  บทที่ 11 : Design Study
  - การใช้และเข้าใจ เกี่ยวกับ Design Study ในการวิเคราะห์แนวโน้มหาความแตกต่างในแต่ละ Parameters
  - หาค่าที่เหมาะสม ที่ได้จากการ Design
  บทที่ 12 : การวิเคราะห์หาค่า Stress โดยใส่ ค่าความร้อน
  - ทำการวิเคราะห์ งานแบบ Static โดยใส่ค่าความร้อนเข้าไป
  - กำหนดค่าคุณสมบัติของวัสดุ แปรผันตามอุณหภูมิ
  - ใช้ Sensor เป็นตัวกำหนดเพื่อดูผลการวิเคราะห์ ตามตำแหน่งที่เราต้องการ
  - ใช้คำสั่ง Use Soft Spring เป็นตัวเลือกในการวิเคราะห์หา Stress

  บทที่ 13 : การปรับแต่ง Mesh
  - การใช้และเข้าใจ เกี่ยวกับ วิธีการแก้ไข mesh ของ H - adaptive
  - การใช้และเข้าใจ เกี่ยวกับ วิธีการแก้ไข mesh ของ P - adaptive
  - เปรียบเที่ยบผล ที่ได้จากการใช้วิธีการ H - P adaptive
  - การใช้กราฟ ใน H และ P adaptive
  ทดสอบ ก่อนจบคอร์ส

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Premium Training