fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SolidWorks CAD Productivity Tools

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
1 วัน
ค่าใช้จ่าย:
4,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Professional Training

วิทยากร

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

COURSE OVERVIEW

หลักสูตร SolidWorks CAD Productivity Tools เป็นหลักสูตรสอนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม SolidWorks ดังนี้ การใช้งาน FeatureWorks ,การใช้งาน SolidWorks Utilities และการใช้งานชิ้นงานมาตรฐาน SolidWorks Toolbox

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ 

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทที่ 1 : บทนำ

  - การเริ่มต้นการใช้งาน FeatureWorks, Toolbox และ Utilities

  บทที่ 2 : การใช้งงาน FeatureWorks

  - การเปิดใช้งานไฟล์ Imported
  - การประมวลผลการใช้งาน Feature แบบอัตโนมัติ
  - การประมวลผลการใช้งาน Feature แบบ Interactive
  - การประมวลผลการจัดการ Feature
  - การแก้ไขและการประมวลผลการใช้งาน Features
  - การใช้งงาน Volume Features

  บทที่ 3 : การใช้งาน SolidWorks Utilities

  - เครื่องมือ SolidWorks Utilities
  - คำสั่ง Compare Features
  - คำสั่ง Compare Geometry
  - คำสั่ง Compare Analysis
  - คำสั่ง Find, Modify, Suppress and Simplify
  - คำสั่ง Power Select
  - คำสั่ง Symmetry Check
  - คำสั่ง Feature Paint

  บทที่ 4 : การใช้งาน SolidWorks Toolbox

  - การใช้งาน Toolbox Browser
  - คำสั่ง Mate References
  - การสร้าง และการเพิ่มมาตราฐานใน Toolbox Folder
  - การเพิ่ม Library
  - คำสั่ง 3D ContentCentralSM
  - การใช้คำสั่ง Structural Steel และ Beam Calculator
  - การใช้คำสั่ง Grooves และ Bearing Calculator

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
1 วัน
ค่าใช้จ่าย:
4,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Professional Training