fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

AutoCAD 2D Intermediate

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
4,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

COURSE OVERVIEW

ใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัตย์ โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานประยุกต์ใช้คำสั่งพื้นฐานร่วมกับเทคนิคการดึงความสามารถของโปรแกรมในการใช้งานการจัดระบบในการเขียนแบบ เทคนิคการลดเวลาในการทำงานและส่วนเพิ่มต่างๆ อีกมากมาย

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทที่ 1 : การวาดวัตถุ

  - การสร้างและแก้ไขเส้น multilines
  - การเขียนก้อนเมฆ revision clouds
  - การสร้าง Wipeout
  - การใช้คำสั่ง Boundaries และ Regions

  บทที่ 2 : การจัดการวัตถุ และข้อมูล

  - การเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง quick select
  - การลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานด้วย Purge
  - การแบ่งสัดส่วนของเส้นเป็นระยะ และระยะเท่าๆกัน
  - การใช้ QuickCalc ในการคำนวณ

  บทที่ 3 : Dimensioning และ Annotation

  - การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ annotation Scaling
  - การจัดการควบคุม annotation scale
  - การใช้คำสั่ง multileaders
  - การสร้าง center marks
  - การให้ขนาด Dimensioning
  - การใช้งาน Tolerances
  - การใช้งาน Dimensional Constraints

  บทที่ 4 : การนำข้อมูลมาใช้งาน

  - การใช้ design center
  - การจัดการ tool palettes
  - การสร้าง tool palettes แบบกำหนดเอง
  - การใช้ข้อมูลจากภายนอก
  - การจัดการข้อมูลจากภายนอกที่นำมาใช้
  - การควบคุมการแสดงผล Xref

  บทที่ 5 : Blocks และ Attributes

  - การทำงานกับ blocks
  - การสอดแทรก Block ด้วย DesignCenter และ Content Explorer
  - การสร้าง attributes และแก้ไข attributes
  - ขั้นตอนการสร้าง attributes กำกับ Block

  บทที่ 6 : การสร้าง Title Block แบบ Attribute

  - การสร้าง Title Block แบบ Attribute

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 7 : การใช้งาน Dynamic Blocks

  - การสร้าง dynamic blocks
  - การใช้งาน dynamic Blocks
  - การเพิ่มรูปแบบพารามิเตอร์ให้กับ dynamic blocks
  - คำสั่งการเขียน Write block

  บทที่ 8 : การควบคุมการทำงานและการแสดงผลด้วย Layouts

  - การทำงานด้วยรูปแบบ Layer Filters
  - การจัดการรูปแบบต่างๆ ของเส้น
  - การใช้งานพื้นฐานของ Layer

  บทที่ 9 : การทำงานร่วมกับตาราง Table

  - การทำงานในรูปแบบของตาราง
  - การสร้างและแก้ไขตาราง
  - การสร้างตารางแบบขั้นสูง
  - การส่งออกและนำเข้าตารางไปใช้งาน
  - การสร้างตารางที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอก

  บทที่ 10 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ sheet sets

  - การสร้าง sheet sets
  - การทำงานของ sheet sets
  - การตั้งค่าคุณสมบัติของ sheet set
  - การใช้งานกำหนดพื้นที่ใน sheet sets
  - การใช้ attributes ใน sheet sets

  บทที่ 11 : Plotting

  - การใช้งาน plotter กับไฟล์ที่กำหนด
  - การสร้างและการใช้งาน Plotting
  - การกำหนดรูปแบบ Plot
  - การทำแบบพิมพ์ด้วย Publish

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
4,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-