fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Architecture design with SketchUp

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาท ( 12 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

COURSE OVERVIEW

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร Architecture design with SketchUp มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Sketch Up สำหรับขึ้นโมเดล 3D โดยการ Import ไฟล์ 2D .Dwg เข้ามาในโปรแกรม Sketch Up เพื่อให้ 3D โมเดลมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยบทเรียนและแบบฝึกหัด ให้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารทำงานได้จริง  ปรับพื้นฐานความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Sketch Up ชุดเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ การเรียกใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ การกำหนด Short Cut Key เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ ทำความเข้าใจกลุ่มคำสั่ง Group และ Component การจัดการการทำงานเป็นระบบด้วย Tag และ Outliner การกำหนดมุมมองให้กับ Scene การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Sandbox รวมถึงการทำ Drawing ใน Layout เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม ผู้ที่ทำงานด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน

 

ระยะเวลา : 2 วัน

พื้นฐานของผู้เรียน

มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน (Windows) เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

 จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหน้าต่างเครื่องมือของโปรแกรม (Interface)
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ในการขึ้น 3D Model
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน การเรียกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่า มุมมองต่าง ๆ และการควบคุม Scene มุมกล้อง
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ Group และ Component
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขวัตถุ ด้วยชุดคำสั่ง Solid Tool
 7. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างพื้นผิว ด้วยชุดคำสั่ง Sandbox
 8. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถกำหนดและการตั้งค่าผิววัสดุ (Material)
 9. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ Import File ในรูปแบบต่างๆได้
 10. ให้สามารถนำความรู้ที่เรียนประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

ผลที่ได้รับและรูปตัวอย่างงาน

 1. สามารถสร้างวัตถุ (3D Modeling) จากไฟล์ 2D .Dwg ได้
 2. สามารถนำคำสั่งพื้นฐาน มาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
 3. สามารถทำ Drawing จาก 3D Model ที่สร้างขึ้นมาได้
 4. สามารถนำความรู้ที่เรียนประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

เนื้อหาบทเรียน

 • 1. Basic Sketch Up
  2. Recheck File 2D .Dwg
  3. Group & Component
  4. Tag & Outliner
  5. Material Editing
  6. Match Photo
  7. Sandbox
  8. Drawing with Sketch Up Layout

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาท ( 12 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-