fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

การวิเคราะห์ชิ้นงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (SolidWorks Simulation Nonlinear)

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

วสันต์ จันทร์หยวก

ทำความรู้จักกันก่อน : - ชอบการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด ยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถามพูดคุยกันในห้องเรียน ยิ่งทำให้ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งถามตอบยิ่งหายเหนื่อยครับ - นอกจากการเรียนรู้ในหนังสือ จะแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ จะให้มากกว่าที่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ต มาเรียนรู้ด้วยกันครับ

COURSE OVERVIEW

สอนหลักการการวิเคราะห์ชิ้นงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear)  โดยมีการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบของปัญหา คือ  รูปร่าง (Geometrical), วัสดุ (Material), เงื่อนไขขอบเขต (Boundary) โดยมีทั้งแยกคิดหรือคิดรวมกัน

 

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรม SolidWorks Simulation
 2. ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีการเสียรูปที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นการหมุนไปจากตำแหน่งเดิมค่อนข้างมากได้
 3. ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่มี จุดยึด (fixtures), การสัมผัส (contacts) และแรงที่กระทำกับชิ้นส่วน เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้
 4. ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่เป็นโลหะหลังจากที่มีการเสียรูปอย่างถาวร พลาสติกหรือยางได้

 

ผลที่ได้รับ และรูปตัวอย่างงาน

 1. สามารถสรุปผลการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขงานออกแบบได้ก่อนที่จะนำไปผลิตจริง
 2. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่ทำการออกแบบ ว่าจะมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการหรือไม่ เมื่อนำไปใช้งานจริง

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน Windows
 • มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ SOLIDWORKS เบื้องต้น (ผ่านคอร์ส SOLIDWORKS Essentials)
 • มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ SOLIDWORKS Simulation เบื้องต้น (ผ่านคอร์ส SOLIDWORKS Simulation)

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 10,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทนำ การวิเคราะห์ความเสียหายแบบไม่เชิงเส้น
  - ประเภทของการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น
  - การแก้ปัญหาแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์รูปร่างที่ไม่เป็นเชิงเส้น

  การวิเคราะห์รูปร่างที่ไม่เป็นเชิงเส้น แบบจำลองวัสดุและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขั้นตอนเชิงตัวเลขสำหรับ FEA แบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เชิงสัมผัส

  การวิเคราะห์แบบการเสียรูปขนาดใหญ่
  - ทำการวิเคราะห์แบบสถิตย์กับรูปร่างที่เสียรูปไปมากจนไม่เป็นเชิงเส้น
  - กำหนดการวิเคราะห์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
  - คัดลอกวัสดุ, แรงและจุดจับยึดรวมทั้ง mesh จากการวิเคราะห์แบบสถิตย์
  - กำหนดกราฟของแรงกับ pseudo-time
  - แก้ไขขนาดของแรงเพื่อให้เปลี่ยนไปตามเวลา
  - กำหนดค่าของ pseudo-time step
  - ใช้การวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้นด้วยขั้นตอนการเพิ่มทีละ step, ดูผลลัพธ์ค่าความเค้นและการเสียรูป
  - ใช้ออปชั่น Large displacement ในการวิเคราะห์แบบสถิตย์เชิงเส้น

  เทคนิคตัวควบคุมเพิ่มเติม
  - ใช้หลาย ๆ time curve ในการวิเคราะห์เดียว
  - ทำการวิเคราะห์แบบ membrane stucture อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ใช้และเปรียบเทียบวิธีการระหว่าง Force และ Displacement control

  การวิเคราะห์การโก่งเดาะแบบสถิตย์ไม่เชิงเส้น
  - ทำการวิเคราะห์การโก่งขนาดใหญ่แบบไม่เป็นเชิงเส้น
  - กำหนดตัวควบคุมสำหรับการวิเคราะห์การโก่งแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ Arc Length Control
  - เปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์การโก่งแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น
  - เข้าใจผลของการรบกวนเบื้องต้นกับการโก่งบนโครงสร้างที่มีความสมมาตร

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การเสียรูปในช่วง Plastic
  - กำหนดกราฟ pseudo-time กรณีมีโหลดและไม่มีโหลด
  - ใช้กราฟ bilinear stress-strain ใน elasto-plastic model
  - ใช้และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง von Mises และ Tresca's plasticity models

  Hardening Rules
  - กำหนดหลาย ๆ pseudo-time กราฟกรณีมีโหลด
  - ใช้ bilinear elasto-plastic model
  - เข้าใจผลของ isotropic และ kinematic hardening rules การวิเคราะห์ชิ้นงาน Elastomers
  - ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานที่ทำจากยาง
  - ใช้ข้อมูลเชิงทดลองแทนคุณสมบัติของวัสดุในการวิเคราะห์
  - วิเคราะห์ผลกระทบของการเลือก material model และ experimental data
  - ตั้งค่าการศึกษาแบบสถิตย์ไม่เชิงเส้น

  การวิเคราะห์ไม่เป็นเชิงเส้นเชิงแบบ Contact
  - กำหนดการสัมผัสกันแบบ No penetration
  - เข้าใจความสำคัญของแรงเสียดทานในการวิเคราะห์แบบ contact
  - วิเคราะห์แหล่งกำเนิดความไม่เสถียรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์แบบ contact

  การขึ้นรูปโลหะ
  - ทำการเลือก elastic-plastic กับการวิคราะห์ที่มีการเสียรูปมากจนไม่เป็นเชิงเส้นและการวิเคราะห์แบบสถิตย์ ที่มีความเครียดสูง
  - ใช้ 2-D simplification เพื่อลดขนาดของโมเดลของเรา
  - เลือกใช้ material model ที่เหมาะสม, กำหนดแรงและจุดจับยึดและกำหนด mesh สำหรับการวิเคราะห์แบบสถิตย์ไม่เชิงเส้น
  - กำหนดเงื่อนไขการสัมผัสกันที่ถูกต้องสำหรับเอลิเมนท์แบบ plane strain
  - ศึกษาข้อผิดพลาดบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น , แก้ไขข้อผิดพลาด, ทำให้การวิเคราะห์ให้สำเร็จลุล่วง
  - การด าเนินการหลังการวิเคราะห์เสร็จ
  - วิเคราะห์และตั้งค าถามถึงความถูกต้องของผลลัพธ์

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-