fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

การออกแบบอาคารพร้อมถอดปริมาณด้วย SketchUp

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8000ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

COURSE OVERVIEW

โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนอีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะเห็น SketchUp ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในหลักสูตรนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรม SketchUp สำหรับออกแบบอาคารโดยการนำไฟล์ CAD หรือไฟล์ 2 มิติ (.DWG) เข้ามาเป็น Reference ในการข้้นโมเดล 3 มิติ วิธีการใชเ้ครื่องมือคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม การต้้งค่าและการจัดการโมเดลการทำความเข้าใจรูปแบบจัดการโมเดลท้้งแบบ Group และ Component การจัดการการทำงานให้เป็นระบบด้วย Tag และ Outliner และการใช้ Quantifier Pro เพื่อช่วยในการถอดปริมาณงานและนำไปใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างได้

หลักสูตรสำหรับ  :  ผู้ที่สนใจในการออกแบบอาคารและการถอดปริมาณงาน

คุณสมบัติของผู้เรียน :  มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จุดประสงค์:  เพื่อให้สามารถออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในรูปแบบชิ้นงาน 3 มิติพร้อมท้้งถอดปริมาณงานได้

ประโยชน์ที่ได้รับ :
– สามารถใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างได้
– สามารถถอดปริมาณงานอาคารที่ออกแบบได้
– สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้นในมุมมองของชิ้นงาน 3 มิติ
– ช่วยลดระยะเวลาและข้้นตอนในการทำงาน ช่วยให้สามารถถอดปริมาณงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
– สามารถจัดการชิ้นงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการปรับแก้ภายหลัง

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
  - ทำความรู้จักหน้าต่างการทำงานและแถบคำสั่งต่าง ๆ
  - การใช้งานเม้าส์และคีย์ลัดต่าง ๆ ในโปรแกรม
  - การตั้งค่า Preference และการต้้งค่า Model Info
  - เรียนรู้การใช้งานคำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปทรงชนิดต่าง ๆ (Line, Freehand, Rectangle, Circle, Polygon, Arcs

  การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ
  - การขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติโดยใช้คำสั่ง Push/Pull
  - การขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติโดยใช้คำสั่ง Follow me

  การใช้คำสั่งในการจัดการวัตถุ
  - การใช้คำสั่ง Move/ Rotateและการ Copy แบบกำหนดระยะและทิศทาง
  - การใช้คำสั่ง Scale ปรับขนาดวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ
  - การใช้คำสั่ง Offse

  การจัดการวัตถุที่เป็น Group และ Component
  - ทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของ Group และ Component
  - การใช้คำสั่งในการสร้างและแก้ไข Group
  - การใช้คำสั่งในการสร้างและแก้ไข Component

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การกำหนดและจัดการ Material ให้กับชิ้นงาน
  - การสร้าง Material
  - การแก้ไข Material
  - การต้้งค่า Texture Position

  การทำงานของ Tag และ Outliner
  - การใช้งาน Tag
  - การใช้งาน Outliner
  - การทำงานร่วมกันระหว่าง Tag และ Outliner
  - การเตรียมชิ้นงานและการจัดการชิ้นงานเพื่อถอดปริมาณ
  - การนำเข้าแบบแปลนจากไฟล์ประเภทต่างๆ CAD File .dwg

  ประยุกต์ใช้งาน SketchUp สร้างโมเดลอาคารเพื่อถอดปริมาณ
  - สร้างงานฐานรากและพื้น (Footing and Floor)
  - สร้างผนังอาคาร (Wall)
  - สร้างหลังคา (Roof)

  การแก้ไขวัตถุด้วยชุดคำสั่ง Solid Tool
  - การใช้งานชุดคำสั่งSolid Tool
  - เจาะช่องประตูหน้าต่างด้วยชุดคา สั่งSolid Too

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  3D Warehouse และ Live Component
  - การ Download โมเดลจาก3D Warehouse
  - การ Upload โมเดลจาก3D Warehouse
  - การต้้งค่าโมเดล Live Component

  เทคนิคการแสดงภาพและการนำเสนอ
  - ทฤษฎีมุมกล้องและการต้้งมุมมองในรูปแบบต่างๆ
  - ชุดคำสั่ง Camera : Position Camera/ Look Around/ Walk
  - การตั้งค่ามุมกล้องการบันทึกและปรับแต่ง Scene
  - การ Export ในรูปแบบ 3D Model/ 2D Graphic

  การใช้งานเครื่องมือส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Quantifier Pro
  - วิธีการติดต้้งเครื่องมือส่วนขยายของ SketchUp
  - การทำความเข้าใจหลักการทำงานของ Quantifier Dialog
  - เทคนิคและวิธีการใช้งาน Quantifier Dialog

  การถอดปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Quantifier Pro
  - ถอดปริมาณชิ้นงาน 3 มิติดว้ย Quantifier Dialog
  - การใช้งาน Report Setting
  - การตรวจสอบรายการวัสดุด้วย Cost Inspector
  - การทำเอกสารด้วย Report Settings

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8000ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-