How to create diamond pan cover shape by SolidWorks

จากกระทะที่เป็นกระแสดังในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่าพื้นผิวภายนอกของกระทะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม

การเจียระไน ซึ่งในกรณีนี้สามารถใช้ SolidWorks ช่วยในการออกแบบและสร้างชิ้นงานแบบนี้ได้

มาดูกันว่าใช้เทคนิคอะไร และมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง?

 

DETI Training Center
ติดตาม Tips&Tricks ได้ที่ : www.deti.co.th/tips-tricks
Fanpage : detitraining