การเขียน Wave Spring ด้วยสมการรูปคลื่น Sine sine wave