การลบ Feature, Sketch พร้อมกันด้วย Option Delete asorbed feature